Způsob vrácení zboží, reklamace

Reklamační řízení a záruka

Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu. Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušení dodávky. Správnost dodávky a její převzetí Odběratel potvrdí čitelným podpisem dodacího nebo přepravního listu. Není-li dodávka v pořádku je Odběratel povinen tuto skutečnost uvést na dodacím či přepravním listě a oznámit ji telefonicky nejpozději do 24 hod. Dodavateli, písemně pak do 2 dnů. Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na dobu minimálně 6 měsíců, pokud není záruční lhůta na dodacím či záručním listě stanovena jinak. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla dodacího listu či faktury a jména osoby odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez autorizace Dodavatelem, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení. Dodavatel nezodpovídá za přímé i nepřímé ztráty Odběratele způsobené používáním objednaného zboží. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě. Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou zboží. Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody účtovány Odběrateli v plné výši. Odběratel je povinen vracet Dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím originální balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u pracovníků Dodavatele. Reklamační řízení započne Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratelem a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného vyřízení reklamace zpravidla do 30 dnů od jeho obdržení. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

Pomůžeme vám

Nenašli jste produkt, servis, službu laboratoře nebo konkrétní osobu? Pošlete nám email a my se vám ozveme.